Application Maintenanceที่ Newebtime, Application Maintenance Services (AMS) เป็นมากกว่าการจัดการทั่วๆไปหรือการปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น

เราเข้าใจว่างบประมาณด้านไอทีของคุณจะถูกนำไปใช้งานในด้านการบำรุงรักษา อาจจะใช้ถึง 80% ของงบประมาณด้านไอที นอกจากนี้เรายังเข้าใจความท้าทายของโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย การให้คำปรึกษาของเราจะใช้มุมมองแบบองค์รวมของสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี ผู้ใช้ และบริการ

ก่อนอื่นเราจะทำความเข้าใจธุรกิจของคุณ  Technology roadmap กระบวนการและการประยุกต์ใช้ จากนั้นเราจะปรับแต่งมันและจัดโครงสร้างทีมเพื่อนำเสนอการสนับสนุนแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วยความแน่นอน ภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุด แอพพลิเคชันที่ปรับแต่งอยู่เสมอจะตอบสนองต่อความต้องการหลักทางธุรกิจของคุณได้ทันท่วงที Newebtime มั่นใจในคุณภาพการดูแลแอพพลิเคชันของเรา

 

Contact Us